Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Asianajotoimisto Traditio Oy
Y-tunnus: 0654599-2
Menuetto Business Center
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki
+358 (0)9 624 844
toimisto@traditio.fi

1. Henkilötietojen käsittely Traditio Oy:ssä

Tämä on Traditio Oy:n tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan mitä tietoja Traditio Oy kerää asiakkaistaan, mistä kyseisiä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Selosteessa on myös ohjeet, kuinka henkilön tulee menetellä, mikäli hän haluaa tietää tai mahdollisesti korjata rekistereihimme itsestään kerättyjä tietoja ja milloin hän voi kieltää kyseisten tietojen käytön.

Traditio Oy on kotimainen asianajopalveluihin erikoistunut toimisto.

Yhteystiedot: Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki

+358 (0)9 624 844, olli.saarinen@traditio.fi

2. Rekisterin nimi

Traditio Oy:ssä on käytössä seuraavat rekisterit:

Asiakastieto- ja toimeksiantorekisteri

Rahanpesulain edellyttämien tietojen rekisteri

Palkkahallintorekisteri

3. Rekisterien tietosisältö

Rekistereihin tallennetaan Traditio Oy:n yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Lisää tietoja rekistereistä löydät asianajotoimiston rekisteriselosteista (linkit yllä).

4. Henkilötietoryhmät

Traditio Oy:n yleiset henkilötietoryhmät koostuvat pääsääntöisesti toimeksiantajista, sekä muista toimeksiantoihin liittyvistä henkilöistä.

5. Henkilötietojen kerääminen

Asianajotoimisto kerää henkilötietoja pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään. Toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja voidaan kerätä myös päämiehiltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Kerättävien tietojen on oltava tarpeellisia toimeksiannon hoitamisen tai asianajotoimiston toiminnan kannalta eikä niitä saa kerätä enempää kuin on välttämätöntä toimeksiannon hoitamista varten. Asianajotoimisto voi luovuttaa keräämiään tietoja ilman rekisteröidyn suostumusta vain laissa säädetyissä tapauksissa ulkopuolisille, kuten viranomaisille. Asianajotoimisto huolehtii siitä, että henkilörekistereissä olevat tiedot ovat oikeita ja ne päivitetään tarvittaessa.

6. Henkilötietojen käyttö ja oikeusperusta

Henkilötietoja käytetään lakisääteisten asioiden hoitamiseen sekä asiakaspalveluun, viestintään ja asianajotoimiston palveluiden markkinoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Suoramarkkinointiin henkilötietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että henkilö jonka henkilötiedot on kerätty rekisteröitäväksi, on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietojen käsittely voi perustua rekisteröidyn antamaan suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä henkilötietojen käsittelytarkoitusta varten.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi ja täyttämiseksi.

7. Oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointiin

Rekisteröidyllä ja muulla asiakkaalla on oikeus kieltää Traditio Oy:tä kohdistamasta häneen asianajotoimiston palveluiden markkinointia. Viestintää lakisääteisissä asioissa ei voi kieltää.

8. Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Traditio Oy:n rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena. Allekirjoitetun tarkastuspyynnön voi toimittaa Traditio Oy:n toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse.  Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaissa säädetyn ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja. Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.

Traditio Oy vastaa tiedusteluun kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

9. Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille asianajotoimistolla on velvollisuus tai oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti lain edellyttämin tavoin. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne Traditio Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu.

11. Lisätietoja tietojen käsittelystä

Lisätietoja käsittelystä saa Traditio Oy:n toimistosta.

12. Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Traditio Oy:n suorittamasta henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, jonka verkkosivuille pääset seuraavasta linkistä:

https://tietosuoja.fi/

Selosteen muuttaminen

Traditio Oy:llä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme.