Yleiset toimeksiantoehdot

1.1.2020 alkaen

YLEISTÄ
Asianajotoimisto Traditio Oy (”Traditio”) tarjoaa asianajopalveluita asiakkailleen tässä selostettuja yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Tradition vastaanottamiin toimeksiantoihin, ellei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa joiltain osin toisin kirjallisesti erikseen sovittu.

HYVÄ ASIANAJAJATAPA
Toimistomme asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Heidän lisäkseen toimistomme henkilökunta kokonaisuudessaan on velvoitettu noudattamaan lakeja, salassapitomääräyksiä sekä eettisiä ohjeita kuten Suomen Asianajajaliiton antamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Osana hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita tarkistamme ennen yksittäisen toimeksiannon vastaanottamista intressiristiriitojen olemassaolon. Mahdollisessa intressien ristiriitatilanteessa voimme joutua torjumaan toimeksiannon.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
Asiakkaamme tulee edistää yhteistyömme sujuvuutta erityisesti

a) vastaamalla joutuisasti pyyntöihimme toimeksiantoa koskevien lisätietojen ja -ohjeiden antamisesta,
b) antamalla toimeksiannosta kattavat ja tarkat tiedot sekä toimeksiannon aluksi että myöhemminkin toimeksiantoa suorittaessamme,
c) toimittamalla täydelliset, asiaan ja olosuhteisiin liittyvät taustatiedot sekä kaikki muut tarpeelliset asiakirjat ennen toimeksiannon aloittamista ja
d) ilmoittamalla kaikista toimeksiantoon liittyvien olosuhteiden muutoksista pikaisesti.

Lisäksi asiakkaamme tulee esittää mahdolliset huomautuksensa tarjoamistamme palveluista yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun vastaanottamisesta ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa huomautuksen kohteena olevasta toimenpiteestä.

SÄHKÖINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ
Toimistomme suojaa sähköposti- ja Internet-yhteytensä Suomen Asianajajaliiton vaatimusten mukaisesti. Informaation ja asiakirjojen toimittaminen sähköpostilla sisältää kuitenkin riskejä. Esimerkiksi ulkopuoliset tahot voivat saada käsiinsä suojaamatonta informaatiota ja viestien mukana saattaa kulkeutua haittaohjelmia.

Asiakkaamme tulee ilmoittaa toimeksiannosta etukäteen kirjallisesti, jos hän ei hyväksy viestintää sähköisessä muodossa. Toimistomme ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään paitsi, jos vahingon syynä on toimeksiantoon perustuvien ammatillisten velvollisuuksiemme rikkominen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

VELOITUSPERUSTEET
Toimeksiannosta veloittamamme palkkio perustuu asian luonteeseen ja kiireellisyyteen, työn määrään ja asian intressin määrään, tarvittavaan erityisasiantuntemukseen sekä toimeksiannon suorittamisen vaatimaan aikaan, jolloin pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Toimistollamme on oikeus kalenterivuosittain tarkistaa hintoja kustannusten nousua vastaavasti ilman etukäteisilmoitusta.

Antamamme kokonaispalkkioarviot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, ellemme ole sopineet asiakkaamme kanssa toisin. Toimistomme voi erikseen sopia kiinteiden hintojen käyttämisestä tai muista palkkiota koskevista järjestelyistä.

Kulut ja muut erityiset maksut, kuten matkakustannukset, asiantuntijalausunnot ja viranomaismaksut sekä vähäistä suuremmat kopiointikulut veloitetaan erikseen.

Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään veloitettaviin palkkioihin ja muihin maksuihin.

LASKUTUS
Laskutamme asiakastamme yleensä kuukausittain jälkikäteen, ellei asiasta ole erityisesti sovittu toisin.

Varaamme oikeuden milloin tahansa pyytää asiakkaaltamme kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen osalta.

Laskutetut määrät erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle peritään lisäksi korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä alkaen.

Asiakas suorittaa Tradition laskun suoraan myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, ellei toisin sovita. Mikäli vakuutusyhtiö alentaa vakuutuksesta korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaa vastapuolen maksettavaksi tulevaa määrää, Traditiolla on oikeus laskuttaa asiakkaalta sovittu hinta.

TOIMEKSIANNOSTA LUOPUMINEN
Sen lisäksi, mitä hyvää asianajotapaa koskevissa ohjeissa on määrätty, varaamme oikeuden harkintamme mukaan päättää, että keskeytämme tai lopetamme työskentelymme asiakkaallemme, jos asiakkaamme ei maksa laskuamme huomautuksestamme huolimatta.

TOIMISTOMME JA HENKILÖKUNTAMME VASTUU
Toimistomme sekä sen osakkaiden, asianajajien, työntekijöiden ja muun avustavan henkilökunnan vastuu toimistomme tarjoamista asianajopalveluista asiakkaan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen perustuen on kaikissa tapauksissa rajoitettu vahinkoon, joka aiheutuu ammatillisesta virheestä sekä enintään sadan seitsemänkymmenentuhannen euron (170.000 €) määrään, tai määrään, joka vastaa kaksi kertaa sitä määrää, jonka toimistomme on kyseisestä toimeksiannosta laskuttanut asiakkaalta, ja jonka asiakas on suorittanut, sen mukaan, kumpi näistä on määrältään suurempi. Emme vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä emmekä myöskään kolmansien osapuolten vaatimuksista.

Toimistollamme on vastuuvakuutus LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiössä (osoite PL 180, 00101 HELSINKI).

SISÄPIIRIREKISTERI
Julkisesti noteerattujen yhtiöiden Traditiolle antamien toimeksiantojen osalta, Traditio noudattaa Tradition sisäpiiriohjesääntöä sekä ylläpitää sisäpiirirekisteriä.

LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Toimeksiantosuhteisiimme sovelletaan Suomen lakia pois lukien siinä olevat lainvalintasäännöt. Erimielisyydet ratkaistaan Suomen Asianajoliiton tarjoamia menettelyitä apuna käyttäen tai Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Osapuolilla on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.